Általános tudnivalók

A hulladékgazdálkodási tevékenységek, illetve a jogszabályok célja

A közszolgáltatások körébe tartozó közüzemi tevékenység célja az emberi egészség, a természeti és az épített környezet megóvása az illegális hulladéklerakók megszüntetésével, a hulladékkeletkezés megelőzése, a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék ártalmatlanítása továbbá a környezettudatos magatartás kialakítása. A tevékenység szervezése során elérendő cél, hogy a gazdálkodók, fogyasztók által viselendő költségek a lehető legnagyobb környezeti eredménnyel járnak.

A jogi szabályozás hatálya kiterjed minden hulladékra, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységekre és létesítményekre.

 


 Fogalmak és elvek a szolgáltatásban

A fontosabb fogalmak meghatározását az 2012. évi CLXXXV. a hulladékról törvényben és a 213/2001.(XI.14.) a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről kormányrendeletben találjuk, melyet teljes egészében Honlapunkon a Törvények, rendeletek menüpont alatt tettünk közzé.

Hulladékkezelő telep a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely.
Térségi célú hulladékkezelő telep: több településen keletkező települési szilárd hulladékból legalább 100 000 lakos fajlagos hulladékmennyiségének megfelelő mennyiség kezelésére szolgáló létesítmény.
Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely.
Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.
Települési szilárd hulladék lerakó telep (hulladéklerakó): műszaki védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd hulladék föld felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége.
Térségi hulladéklerakó: több településen keletkező, lerakható települési szilárd hulladékból legalább 100 000 lakos fajlagos hulladékmennyiségének megfelelő mennyiség befogadására szolgáló létesítmény.
Fajlagos hulladékmennyiség: a háztartásokban lakásonként évente átlagosan keletkező települési szilárd hulladék mennyisége (mértékegység: kg/fő/év).

 

A fogalmak között nem találjuk az ingatlan meghatározását, noha a hulladékra vonatkozó jogszabályok (és a jogalkalmazók) széles körben használják. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény egyértelműen fogalmaz: a földterületen kívül önálló ingatlannak kell tekinteni a társasházban lévő öröklakást, illetve külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiséget.

 

A törvény meghatározza a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében a követendő fontosabb alapelveket:
- a megelőzés,
- az elővigyázatosság,
- a gyártói felelősség,
- a megosztott felelősség,
- az elvárható felelős gondosság,
- az elérhető legjobb eljárás,
- a szennyező fizet,
- a közelség elve,
- a regionalitás,
- az önellátás,
- a fokozatosság,
- a példamutatás és
- a költséghatékonyság elve


Közszolgáltatási szerződés

A közszolgáltatóval szemben különböző feltételeket támaszt a törvény, annak érdekében, hogy biztosított legyen az ellátandó feladathoz szükséges szakmai követelményrendszer, valamint a törvény egyebek mellett bizonyos esetekre vonatkozóan rendelkezik a közszolgáltatási szerződés legrövidebb, illetve leghosszabb időtartamáról, és a szerződés felmondásának lehetőségéről is.

A települési önkormányzat képviselő-testülete - ha közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor - a közbeszerzési eljárás nyertesével - a közszolgáltatás ellátására szerződést köt (ami azt jelenti, hogy - a főváros kivételével - egy településen egyetlen kijelölt szolgáltató működhet).

A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje legalább hat hónap. Ha erre sor kerül, az önkormányzatnak haladéktalanul intézkednie kell a közszolgáltatás ellátásáról.

 


 A hulladékkezelési közszolgáltatás működése

Az önkormányzatok kötelező feladata a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése és fenntartása vagy önálló közszolgáltatás megszervezésével, vagy egymáshoz közeli önkormányzatokkal közös gazdálkodó szervezetekhez való csatlakozással.
A törvény meghatározza a gyártó, a forgalmazók, a fogyasztók, illetve ingatlantulajdonosok, a szolgáltatók, az önkormányzati képviselő testületek és jegyzők kötelességét.
A fogyasztó köteles az ingatlanán keletkező hulladékot a jogszabályok betartásával (pl. a veszélyes hulladékok esetében elkülönítetten) gyűjteni, a rendszeresített gyűjtőedényben a feljogosított szolgáltatónak átadni, és megfizetni a kezelés költségeit. A szolgáltatás kötelező igénybevétele alól csak azok mentesülnek, akik a hulladék kezeléséről megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maguk gondoskodnak.

Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben állapítja meg:

  1. a közszolgáltató kijelölését,
  2. a közszolgáltatás ellátásának, illetve igénybevételének rendjét és módját, a szereplők jogait és kötelezettségeit       (beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat) és a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit,
  3. a helyi közszolgáltatás tartalmát, az ellátott terület határait,
  4. a szerződés létrejöttének módját és feltételeit, illetve főbb tartalmi elemeit
  5. az önkormányzatnak jogszabályban nem rendezett feladat- és hatáskörét,
  6.  az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét, a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket,

A közüzemi szolgáltatónak az ingatlantulajdonostól a gyűjtés helyéről - a környezetvédelmi és a közegészségügyi követelmények betartásával, továbbá az önkormányzat rendeletében meghatározott eseti, illetve rendszeres gyakorisággal - el kell szállítani a települési szilárd hulladékot.

Ha a települési szilárd hulladék bomló szerves anyagokat tartalmaz, az elszállítását legalább heti egy alkalommal, továbbá a lomtalanítást évente legalább egy alkalommal kell elvégezni

Települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységnek minősül a hulladékkezelés (gyűjtés, a rendszeres és alkalmi begyűjtés, szállítás, előkezelés, tárolás, hasznosítás, ártalmatlanítás, továbbá a települési hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése.

A szolgáltató köteles a díjmegállapítással összefüggésben előzetes költségkalkulációt (részletes költségelemzést), és utólag részletes költségelszámolás készíteni.


Közigazgatási hatáskörök, fogyasztóvédelem

A települési hulladékkal kapcsolatos engedélyezés és ellenőrzés a kormányrendelet mellékletében meghatározott szakhatóságok bevonásával történik.

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását a környezetvédelmi hatóság rendszeresen ellenőrzi A hulladékkezelési tevékenységek, szolgáltatás engedélyezése során az elsőfokú hatósági jogkört a Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség gyakorolja, szakhatóságként közreműködik az ÁNTSZ kistérségi (fővárosi, kerületi) intézete.

Települési szilárd és folyékony hulladék hulladékkezelő létesítményének engedélyezése a tevékenység végzésének ellenőrzése az önkormányzat jegyzőjének feladata, szakhatóságként közreműködik az ÁNTSZ kistérségi (fővárosi, kerületi) intézete.

 


 

Díjmegállapítás

A közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan, kell megállapítani, figyelembe véve a szolgáltatás jellegét, továbbá a kezelt hulladék mennyiségét és minőségét. A díjnak fedezetet kell biztosítania a szolgáltató hatékony működéséhez és a közszolgáltatási alaptevékenységének fejleszthető fenntartásához szükséges költségekre, másrészt ösztönöznie kell a szolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátását, a kapacitások hatékony kihasználását, valamint a hulladékkeletkezés csökkentését.

Az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, és az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét az önkormányzatnak rendeletben kell megállapítani.

Az időszakosan használt (pl. üdülő-) ingatlanok esetében a díjat a település jellegétől függően, és a használat időtartamával arányosan kell megállapítani, tehát a díjfizetési időszak helyett a használati szezon időtartamát kell alapul venni.

A szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűsége elv érvényesülését segíti elő az a rendelkezés, amely szerint biztosítani kell a fogyasztó számára a választás lehetőségét a különböző űrméretű gyűjtőedények közül úgy, hogy az elszállított mennyiség (a szolgáltató teljesítése) háztartásonként közelítse a fajlagos hulladékmennyiségnek és a közszolgáltatást igénybe vevőknek a szorzatát. Figyelemmel arra, hogy a fajlagos hulladékmennyiség a település háztartásaiban, lakásonként és az előző évben keletkezett települési szilárd hulladék mennyisége (kg/fő/év), ez a rendelkezés azt jelenti, hogy az egyes háztartásokban annyiszor kell többet fizetni a fajlagos hulladékmennyiségnek megfelelő díjnál, ahányan a háztartásban "igénybe veszik a közszolgáltatást".

A közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek alapján kell meghatározni, amelyek elkülönítve tartalmazzák: a települési szilárd hulladék esetében a hulladék begyűjtésének, szállításának, szelektív gyűjtésének a költségeit (beleértve az eszközök pótlását és korszerűsítését is), a létesítményeknek az utógondozásra, ill. monitorozásra is kiterjedő ártalmatlanítási költségeit, a számlázás és díjbeszedés költségeit, a környezetvédelmi kiadásokat és ráfordításokat. Díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a költségvetési támogatást, a melléktermékek hasznosításából származó bevételt.

A díjrendelet elfogadását megelőzően a szolgáltatónak - az alaptevékenység szigorú elkülönítésével - részletes költségtervet (díjkalkulációt) kell készítenie.

A szilárd, ill. folyékony települési hulladék kezelésének díját legalább egyéves díjfizetési időszakra kell meghatározni.

A települési szilárd hulladék kezelésének díja egytényezős vagy kéttényezős lehet.

Az egytényezős közszolgáltatási díj alkalmazása esetén a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozóan az egységnyi díjtételt a költségek és ráfordítások, valamint a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani. A várható szolgáltatási mennyiség a település háztartásaiban a díjfizetési időszakot megelőző évben keletkezett, és a szolgáltató által kezelt települési szilárd hulladék mennyisége.

2013. január 01. napjától a vegyes hulladék heti egyszeri ürítése kötelező. Ez a szolgáltatási tartalom a negyedéves számlában 13 ürítési alkalmat jelent, tekintve, hogy egy évben 52 ürítést biztosítunk.

A kéttényezős közszolgáltatási díj esetében a díj az egységnyi díjtételek alapján számított ürítési díj és alapdíj (rendelkezésre állási díj) összege. Az egységnyi díjtételt az üzemelési, felújítási és rekultivációs költségek és ráfordítások, valamint a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani. Az ürítési díj az egységnyi díjtétel és az ürített mennyiség szorzata. Az ürített hulladékmennyiség az edényszám, az ürítési szám és a tömegben vagy térfogatban meghatározott hulladékmennyiség szorzata.

Az alapdíj (rendelkezésre állási díj) az alábbi költségek éves összegének az ingatlanra számított része, amely a közszolgáltatási díjnak legfeljebb a 40%-a lehet ez:

 

-a számlázás és díjbeszedés költsége,

-a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás,

-a jogszabályon alapuló környezetvédelmi beruházások, ill. a mérések és vizsgálatok költsége,

-az eszközök és létesítmények felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését és rekonstrukcióját szolgáló kiadások és  ráfordítások.

 


 

Számlázás, díjfizetés

A hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében a törvény az alapelvek között fogalmazza meg a szennyező fizet elvet, amely szerint a szennyezés okozója, ill. előidézője felel a hulladékkal okozott környezetszennyezés megszüntetéséért. Ez lényegében azt jelenti, hogy az egyén felelősségét nem viselheti a közösség, mert ez a környezettudatos társadalmi magatartás kialakulása ellen hatna.

A közszolgáltatást igénybe vevőknek a települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetni, kivéve, ha az önkormányzat mentességet állapított meg, vagy a közszolgáltatás ingyenes.
Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a közszolgáltató a szolgáltatást felajánlja, illetve a teljesítésére rendelkezésre áll.

A közszolgáltatási díjat számla ellenében, meghatározott időszakonként, utólag kell megfizetni A számlának tartalmaznia kell a jogszabályban meghatározott díjképzési elemeket is.

A települési szilárd hulladék begyűjtésére szolgáló zsák árának tartalmaznia kell a hulladékmennyiség kezelési költségét is.

A díjhátralék és a késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.

A díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől kell behajtani. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége Egyetemleges. A társasházak vonatkozásában igen lényeges, hogy a tulajdonosok egyetemleges díjfizetési felelőssége csak a közös tulajdon vonatkozásában áll fenn, a magántulajdonú ingatlanrészekben már nem.

A közszolgáltató havonként, vagy negyedévenként utólagosan a díjról számlát bocsát ki, amit az ingatlantulajdonos általában a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. A számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet, de ennek a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltatónak válaszolni kell.

Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

 

 
Hatvan °C
  2019/05/26 Wetter Ostsee