Tudnivalók a hulladékszállításról

A hulladékgazdálkodási törvény előírásainak megfelelően minden héten egyszer kötelező gondoskodni a települések ingatlanjaiból történő lakossági hulladékok elszállításáról.

Az ingatlan tulajdonosa köteles a Szolgáltató által nyújtott szervezett közszolgáltatást igénybe venni. Az ingatlanán rendszeresen keletkező települési szilárd hulladékot szabványos edényben köteles gyűjteni, melyet az ingatlanának területi elhelyezkedése szerinti szállítási napon köteles reggel 7 órától a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

A közszolgáltató köteles a tárolóedények ürítését a tőle elvárható gondossággal elvégezni és az ürítés során elszóródott hulladék összetakarításáról gondoskodni, ez a kötelezettség nem terjed ki a tárolóedények mellé nem szabályos módon elhelyezett hulladékból eredő szennyezésre.

A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a szabványos, rendeltetésszerűen használható állapotban lévő (sérülésmentes), lezárt fedelű tárolóedényben, valamint eseti jelleggel képződő hulladékok vonatkozásában a Szolgáltatótól vásárolt, a Szolgáltató cégjelzésével ellátott bekötözött töltőnyílású zsákban elhelyezett települési szilárd hulladékra áll fenn.

A gyűjtőedényben, illetve a zsákban nem helyezhető el olyan anyag (forró hamu, maró/mérgező anyag, állati tetem, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőjárművet és annak berendezéseit, továbbá veszélyes vagy különleges kezelést igénylőhulladék.

A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya: 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg, 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 30 kg, 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg.

Az eseti jelleggel keletkező többlet hulladék gyűjtésére a Szolgáltató cégjelzésével ellátott 110 literes zsák szolgál. A zsák mindenkori ára a zsákban elhelyezett hulladék gyűjtésének/szállításának és ártalmatlanításának díját is tartalmazza.

Az Ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a hulladékgyűjtő-tartályok tároló helyét tisztán és akadálymentesen tartja, télen a hótól megtisztítja.

A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: - a szerződéstől eltérő tárolóedényben vagy zsákban történő kihelyezés esetén, ha a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye fennáll (pl. nem lezárt fedelű, illetve sérült edény) - ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlet hulladék került kihelyezésre

 
Hatvan °C
  2019/05/26 Wetter Ostsee