Tudnivalók a szerződésekről

A Szolgáltató az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés keretén belül végzi tevékenységét. A lakossággal kötelező jelleggel nem köt szerződést, az Önkormányzatoktól megkapott adatok alapján vette nyilvántartásban a települések lakosságát és az általuk igénybe vett közszolgáltatás formáját.

Adatmódosítás

Az ingatlantulajdonos adataiban vagy személyében bekövetkezett változást a közszolgáltató felé be kell jelenteni. A változás bejelentésének elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét követő hónap 1. napjáig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlantulajdonos, vagy örököse(i) köteles(ek) megfizetni.

Teendő tulajdonosváltáskor

Az ingatlan adásvételi szerződésével az eladó és a vevő együttesen fel kell hogy keresse Ügyfélszolgálati Irodánkat. Ekkor megtörténik a régi szerződés megszüntetése, az új szerződés megkötése, és az esetleges díjhátralék rendezése.

Társasházak képviselete

A társasházak képviseletében a közös képviselő jogosult az adott lakóközösség nevében a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatosan eljárni. Ő jogosult szerződést kötni, módosítani, illetve a lakóközösség tagjai között a hulladékszállítási költségeket felosztani.

A szolgáltatás alóli mentesség kérése

A Szolgáltató részére történő írásbeli bejelentést követő hónap 1. napjától mentesül azon ingatlantulajdonosa díjfizetési kötelezettségének teljesítése alól:

- akinek az ingatlana beépítetlen, lakatlan és azon települési hulladék nem keletkezik;

- aki az 1 hónapot meghaladó távollétét - legalább 15 nappal a távollét kezdete előtt, a távolléti időtartam pontos megjelölésével - bejelenti a Szolgáltatónak, és ha az ingatlant ezen időszak alatt más sem használja.

Fentiek feltétele, hogy a Szolgáltató felé díjhátralékkal nem rendelkezik.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, szerződésszámát, vevőszámát, értesítési címét, valamint azt a nyilatkozatot, hogy a szüneteltetést kérő az önkormányzati rendeletben meghatározott és a közszolgáltatással ellátott közigazgatási területen kívülre távozik. A bejelentésben foglaltak valóságtartamát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

A szolgáltatás szüneteltetése

Szüneteltethető a közszolgáltatás azokra a hónapokra, amelyek során az ingatlanon hulladék nem keletkezik- legalább 90 napig az ingatlan üresen áll- az indok fennállásáig. A szüneteltetés idejére díjfizetési mentesség adható. A szüneteltetés maximum egy naptári évre kérhető. A szüneteltetés abban az esetben adható meg, ha az ingatlan tulajdonosának hulladékkezelési díjtartozása nincs. A hulladékkezelési szolgáltatás szüneteltetéséhez közüzemi számla utólagos benyújtása kötelező.

Hogyan köthetõ vállalkozási hulladékkezelési szerződés?

A vállalkozások is kötelesek hulladékkezelési szerződést kötni valamennyi telephelyükre.
A vállalkozás nevében az aláírási jogosultsággal
rendelkező személy egy bélyegzővel együtt a központi Ügyfélszolgálatunkon kötheti meg a vállalkozás kommunális hulladékkezelési szerződését 120, 240, 1100 literes vagy nagyobb űrtartalmú edényzetre.

Hogyan szüntethetõ meg a vállalkozási szerzõdés?

A vállalkozási szerződés 30 napos felmondási idővel írásban mondható fel, a felmondás okának indoklásával.

 
Hatvan °C
  2019/05/26 Wetter Ostsee